Které pracoviště
musí být změřeno?

pracoviště v podzemí

pracoviště, na němž je čerpáním, shromažďováním nebo jiným obdobným způsobem nakládáno s vodou z podzemního zdroje

pracoviště umístěné v podzemním nebo prvním nadzemním podlaží budovy, které se nachází ve vyjmenované obci a kde vykonává práci fyzická osoba

Povinnost měření se nevztahuje na stavby a pracoviště:

 • stavby, k jejichž výstavbě bylo vydáno stavební povolení nebo svým obsahem podobné povolení po 28. 2. 1991,
 • stavby umístěné v terénu tak, že všechny jejich obvodové konstrukce jsou od podloží odděleny vzduchovou vrstvou, kterou může volně proudit vzduch,
 • pracoviště nebo stavby, u nichž bylo provedeno protiradonové opatření, jehož dostatečná účinnost byla potvrzena měřením,
 • pracoviště, které je parkovištěm nebo garáží, nebo
 • pracoviště podsklepená v celém půdorysu a bez přímého kontaktu s podzemním podlažím.

Provozujete pracoviště na území obce kde je povinnost
měřit radon na pracovišti?

Proč je tato povinnost
stanovena zákonem?

 • Cílem regulace je ochrana veřejného zdraví před účinky ionizujícího záření.
 • Ozáření z radonu na pracovišti se významnou měrou podílí na velikosti ozáření obyvatelstva. Je reálné a účelné ho snižovat, a tím redukovat možná zdravotní rizika.
plice

Radon je druhým nejčastějším rizikovým faktorem
po kouření, který může přispívat ke vzniku rakoviny plic.

 

Jsem provozovatel pracoviště - co musím zajistit a udělat?

Webinář o pracovištích
 1. Oznámit informace o pracovišti SÚJB – vyplňte formulář a odešlete na adresu SÚJB – tím splníte požadavek § 96 odst. 2 písm. a)
 2. Zajistit měření - tím splníte požadavek § 96 odst. 2 písm. b)
 3. Informovat pracovníka (pracovníky) o možném zvýšeném ozáření z radonu - tím splníte požadavek § 96 odst. 2 písm. d)
speed

Měření

Měření radonu na pracovišti a stanovení efektivní dávky pracovníka smí provádět pouze osoba, která má k této činnosti povolení SÚJB. Jedná se o povolení k vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany: Stanovování osobních dávek na pracovištích podle § 96 odst. 1 zákona (pracoviště s radonem). Měření provádí držitel povolení podle doporučení SÚJB.

Přehledný postup v krocích:

1. Provozovatel pracoviště:

 • Vyplní formulář o pracovišti a zašle SÚJB
 • Provede analýzu o počtu hodin, které stráví zaměstnanec na pracovišti (plný úvazek, popřípadě počet hodin za rok), a v případě, že zde pracovníci netráví celý pracovní úvazek, zavede systém evidence pracovní doby na pracovišti.
 • Kontaktuje držitele povolení a požádá o provedení měření, jasně formuluje, o jaký typ pracoviště jde, spolupracuje s držitelem povolení při zajištění měření.
 • Podle pokynů držitele povolení zajistí dodržení režimu měření a dohodnutých podmínek na pracovišti.
 • Informuje pracovníky na pracovišti o probíhajícím měření.
 • Po obdržení výsledků měření zašle výsledky úřadu spolu s aktualizovaným evidenčním listem, kde doplní požadované údaje.
 • Pro měření na pracovištích existuje zákonem stanovená výjimka. Pracoviště, kde pobyt žádného pracovníka na pracovišti nepřekročí 100 hodin za rok, nemusí zajistit měření. Musí být však schopen úřadu tuto skutečnost prokázat.

2. Držitel povolení:

 • Zajistí a provede první měření pomocí pasivních integrálních stopových detektorů - zpravidla roční měření probíhající korespondenčním způsobem. Cílem je zjistit, zda je překročena referenční úroveň 300 Bq/m3 pro průměrnou objemovou aktivitu radonu během pobytu pracovníka na pracovišti v délce 2000 hodin za 12 měsíců.
 • V případě, že je referenční úroveň překročena, provede opakované měření a stanovení efektivní dávky u každého zaměstnance, včetně posouzení, zda dávka nepřekračuje 6 mSv za 12 měsíců,
 • Odpovídá za správně provedené měření, hodnocení a vypracování protokolu o měření.

Jaké informace je provozovatel povinen sdělit pracovníkovi?

Provozovatel musí informovat pracovníky o:

 1. možném zvýšení ozáření z radonu na pracovišti,
 2. výsledcích měření na pracovišti, efektivních dávkách a možné zdravotní újmě v důsledku ozáření,
 3. provedených opatřeních ke snížení ozáření z radonu.

Všechny důležité informace jsou obsahem webináře, který je k dispozici na YouTube a lze ho využít k proškolení pracovníků.

O proškolení pracovníků doporučujeme vést písemný záznam, který by měl obsahovat jméno pracovníka, náplň školení, jméno školitele, datum a podpis pracovníka.

Přehled kontaktních osob SÚJB

územní působnost (okres) kontaktní adresa
jméno inspektora
kontakt
Ostrava-město, Frýdek-Místek, Karviná, Opava, Nový Jičín, Olomouc, Šumperk, Jeseník, Bruntál, Přerov, Vsetín SÚJB,
Oddělení přírodních zdrojů,
RNDr. Ivana Ženatá,
vedoucí oddělení
Syllabova 21,
703 00 Ostrava 3
555 302 723
ivana.zenata@sujb.cz
hl.m.Praha, Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník, Tábor, Jindřichův Hradec SÚJB,
Oddělení přírodních zdrojů,
Ing. Růžena Šináglová
Senovážné nám. 9,
110 00 Praha 1
221 624 715
ruzena.sinaglova@sujb.cz
Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Rokycany, Klatovy, Domažlice, Tachov, Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Prachatice SÚJB,
Oddělení přírodních zdrojů,
Mgr. Marcela Velkoborská
Klatovská třída 2739/200F
301 00 Plzeň
378 402 718
marcela.velkoborska@sujb.cz
Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov, Litoměřice, Děčín, Louny, Česká Lípa, Liberec, Jablonec, Strakonice, Český Krumlov SÚJB,
Oddělení přírodních zdrojů,
Mgr. Jana Plotnárková
Habrovice 52,
403 40 Ústí n. L.
417 662 713
jana.plotnarkova@sujb.cz
Semily, Trutnov, Jičín, Náchod, Hradec Králové, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Chrudim, Havlíčkův Brod, Svitavy, Ústí nad Orlicí, České Budějovice, Písek SÚJB,
Oddělení přírodních zdrojů,
Ing. Hana Procházková
Piletická 57,
500 03 Hradec Králové
498 652 705
hana.prochazkova@sujb.cz
Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Vyškov, Prostějov, Kroměříž, Zlín, Břeclav, Hodonín, Uher. Hradiště, Jihlava, Třebíč, Znojmo, Žďár nad Sázavou, Pelhřimov SÚJB,
Oddělení přírodních zdrojů,
Bc. Hana Jurkovská
Třída kpt. Jaroše 5,
602 00 Brno
515 902 781
hana.jurkovska@sujb.cz

Chcete se na něco zeptat? Poradíme Vám

Svůj dotaz můžete také poslat přímo na emailovou adresu radon-pracoviste@sujb.cz.