Pracoviště s možným
zvýšeným ozářením z radonu.
Pracovní doba je vyšší než 100 hodin za rok.

Zajištění prvního měření
(provozovatel pracoviště)

Výsledky měření OAR provnat s referenční úrovní

Pokud je překročena
referenční úroveň OAR

Provozovatel pracoviště musí provést optimalizaci radiační ochrany

Pokud není překročena
referenční úroveň OAR

Do změny podmínek na pracovišti není další měření vyžádáno

Optimalizace radiační ochrany
1. protiradonové opatření
2. změna umístění pracoviště
3. organizace pracovní doby

Realizace vybraného opatření - cíl snížit OAR pod referenční úroveň

Kontrolní měření po realizaci opatření

Výsledky měření OAR porovnat s referenční úrovní

Pokud je na pracovišti opakovaně překročena referenční úroveň 300 Bq/m3 pro OAR

Musí být proveden výpočet efektivní dávky pro každého pracovníka na pracovišti

Pokud je překročena hodnota 6 mSv/rok pro efektivní dávku
Pracoviště se stává pracovištěm se zvýšeným ozářením z radonu

Pokud není překročena hodnota 6 mSv/rok pro efektivní dávku
Do změny podmínek na pracovišti není další měření vyžádáno

Vyhodnocení provedené optimalizace. Byl naplněn očekávaný přínos?
Provozovatel by měl usilovat o snížení efektivní dávky a OAR pod referenční úroveň. Je doporučeno se opakovaně zabývat optimalizaví radiační ochrany

Proč je tato povinnost
stanovena zákonem?

  • Cílem regulace je ochrana veřejného zdraví před účinky ionizujícího záření.
  • Ozáření z radonu na pracovišti se významnou měrou podílí na velikosti ozáření obyvatelstva. Je reálné a účelné ho snižovat, a tím redukovat možná zdravotní rizika.
plice

Radon je druhým nejčastějším rizikovým faktorem
po kouření, který může přispívat ke vzniku rakoviny plic.

 

Jsem provozovatel pracoviště - co musím zajistit a udělat?

Webinář o pracovištích
  1. Oznámit informace o pracovišti SÚJB – vyplňte formulář a odešlete na adresu SÚJB – tím splníte požadavek § 96 odst. 2 písm. a)
  2. Zajistit měření - tím splníte požadavek § 96 odst. 2 písm. b)
  3. Informovat pracovníka (pracovníky) o možném zvýšeném ozáření z radonu - tím splníte požadavek § 96 odst. 2 písm. d)

Chcete se na něco zeptat? Poradíme Vám

Svůj dotaz můžete také poslat přímo na emailovou adresu nabidkaradon@sujb.cz.