Co je Radon

Radon
Radon

RADON je přírodní plyn. Vzniká postupnou přeměnou uranu (238U), který je v různém množství součástí hornin zemské kůry. RADON jako plyn se z hornin uvolňuje a stává se součástí vzduchu vyplňujícího póry zemin.

Z povrchu země se RADON dostává do atmosféry nebo vstupuje do objektů. Při nedostatečné ventilaci objektu může docházet k zadržování radonu v objektu a nadměrnému ozařování obyvatel bytu.

RADON se přeměňuje na další radioaktivní prvky, izotopy polonia, olova a bismutu (viz obrázek Rozpadové schéma radonu).

Tyto tzv. dceřiné produkty radonu jsou pevné částice. Ty se při vdechování vzduchu zachycují v dýchacích cestách a ozařují je.

 

Čtěte více o zdravotních účincích radonu a nebo si prohlédněte naše video

 

 

Jaké množství radonu se nachází ve vzduchu kolem nás

Množství radonu (objemová aktivita radonu) se udává v jednotkách Bq/m3(hodnota číselně odpovídá počtu radioaktivních přeměn radonu v jednom metru kubickém vzduchu)

Objemová aktivita radonu (Bq/m3) Pozn.
Průměrná hodnota v ČR 118 Patříme mezi země s nejvyšší průměrnou koncentrací radonu v bytech
Maximální hodnota doporučená v legislativě pro byty* 300 Vyšší koncentraci má asi 4,5 % bytů. Je-li překročena, doporučuje se provést protiradonová opatření,
Hodnota ve venkovním ovzduší 5
Hodnoty v půdním vzduchu 5 000 - 500 000

*Vyhláška 422/2016 Sb., o radiační ochraně ,  stanoví tzv. referenční úroveň pro obsah radonu ve stavbách. Právní úprava vychází z toho, že v objektech užívaných k vlastnímu bydlení nelze předepsat limit. Proto se používají referenční úrovně, které majiteli objektu signalizují, že hodnoty jsou vyšší, než je obvyklé, a že by měl uvažovat o tom, jak je snížit.

sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr