Ve vodě

Podzemní voda obsahuje vždy určité množství radonu (v povrchových vodách je radonu zanedbatelně). Do vody přechází z hornin obsahujících uran a radium a spolu s vodou se dostává do budov. Při používání vody v bytě se část radonu uvolňuje do ovzduší (při sprchování a mytí asi 50 %, při vaření a praní téměř 100%) a vytváří zde krátkodobé produkty přeměny radonu, jejichž vdechování přispívá k ozáření osob. Pití vody obsahující radon je z hlediska ozáření považováno za méně významné.

Podrobné informace o požadavcích atomového zákona na obsah přírodních radionuklidů ve vodě naleznete na stránkách Státního úřadu pro jadernou bezpečnost www.sujb.cz/radiační ochrana/přírodní zdroje

    

Jak se radon ve vodě měří

Měření obsahu radonu ve vodě se provádí v laboratoři. Vzorky vody o objemu obvykle několika desetin litru se odebírají do speciálních vzorkovnic, těsných vzhledem k úniku radonu a měření je třeba provést obvykle do 4 dnů od odběru. Měření obsahu radonu ve vodě je zařazeno mezi činnosti zvláště významné z hlediska radiační ochrany a je pro ně třeba povolení SÚJB. Seznam držitelů povolení je možno nalézt na webové stránce SÚJB.

Další informace z oblasti přírodních zdrojů a to platná doporučení, plán seminářů SÚJB pro držitele povolení, prezentace ze seminářů, Evidenční listy pro výrobce staveních materialů a pro dodavatele vody naleznete na stránkách SÚJB v sekci RO

Povinnosti dodavatelů vody

 Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále zákon) a vyhláška č. 422/2016  Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje (dále vyhláška), které nabyly účinnosti k 1.1.2017, stanoví dodavatelům vody a výrobcům a dovozcům balené vody povinnosti vztahující se k ochraně před ozářením z přírodních radionuklidů  v pitné vodě dodávané pro veřejnou potřebu a v balené vodě dodávané na trh (§ 100 zákona a § 98 - § 101 vyhlášky). Podrobnou informaci o těchto povinnostech uvádíme níže.

Za dodavatele vody se podle § 100 odst. 2 zákona považuje osoba povinná zajistit, aby dodávaná pitná voda měla jakost pitné vody podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Za dovozce balené vody se považuje osoba, která dováží balenou vodu ze zemí mimo EU.

Zákon se v souladu s § 1 odst. 2 písm. a) a b) nevztahuje na minerální vodu, která pochází z přírodního léčivého zdroje nebo zdroje přírodní minerální vody, o nichž bylo vydáno osvědčení o zdroji podle jiného právního předpisu, ani na vodu určenou k lidské spotřebě ze zdroje pro individuální zásobování s denní kapacitou v průměru nižší než 10 m3 nebo zásobující méně než 50 osob, pokud tato voda není dodávána v rámci podnikatelské činnosti nebo služby pro veřejnost.

Zákon v § 100 odst. 2 ukládá dodavatelům vody a výrobcům a dovozcům balené vody (dále povinné osoby):

·         zajistit systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě,

·         vést evidenci výsledků měření obsahu přírodních radionuklidů ve vodě a dalších údajů a oznamovat je Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (dále SÚJB),

·         v případě překročení nejvyšší přípustné hodnoty objemové aktivity radonu provést opatření, která snižují objemovou aktivitu radonu pod tuto hodnotu,

·         v případě překročení referenční úrovně obsahu přírodních radionuklidů provést opatření, která snižují míru ozáření na úroveň tak nízkou, jaké lze rozumně dosáhnout při zohlednění všech hospodářských a společenských hledisek a

·         v případě překročení referenční úrovně poskytnout veřejnosti informace o výsledcích měření, o efektivní dávce z vody a s ní spojeném riziku a o provedeném opatření, které snižuje míru ozáření.

Pitná voda nesmí být podle § 100 odst. 1 zákona dodávána pro veřejnou potřebu a balená voda nesmí být dodávána na trh v České republice, pokud objemová aktivita radonu překročí nejvyšší přípustnou hodnotu 300 Bq/l, nebo obsah přírodních radionuklidů překročí referenční úroveň celkové objemové aktivity radonu 100 Bq/l nebo indikativní dávky 0,1 mSv/rok a nebylo provedeno opatření, které snižuje míru ozáření na úroveň tak nízkou, jaké lze rozumně dosáhnout při zohlednění všech hospodářských a společenských hledisek.  Příslušné hodnoty stanová § 98 odst. 1 a 2 a příloha č. 27 vyhlášky.

Jak se radon z vody odstraňuje

Pro odstraňování radonu z podzemní vody se používají v ČR prakticky jenom aerační zařízení - radon je vytěsňován z vody jejím provzdušňováním. Takových zařízení je v současné době v provozu na úpravnách vody pro veřejné vodovody již několik stovek. Jejich účinnost je vysoká - obvykle více než 90 %, tj. umožňují snížit obsah radonu ve vodě více než desetkrát; náklady na pořízení a provoz takového zařízení jsou obvykle řádu statisíců korun - proto se nepoužívá u velmi malých zdrojů vody.

Domovní studny

Naše předpisy nepožadují měření radonu v pitné vodě užívané pro individuální zásobování a nestanoví pro ně žádný limit. Při obsahu radonu 300 až 1000 Bq/l se doporučuje odvětrání místností s velkou spotřebou vody (koupelny), nad 1000 Bq/l by se již mělo uvažovat o odstranění radonu z vody nebo náhradě zdroje vody. I když měření obsahu radonu ve vodě užívané pro individuální zásobování není povinné, lze ho občanům doporučit alespoň v oblastech s vysokým radonovým rizikem z geologického podloží (viz radonová mapa), kde je také velká pravděpodobnost výskytu vody, někde s obsahem radonu až tisíce Bq/l.

Další přírodní radionuklidy ve vodě

Kromě radonu jsou v pitné vodě přítomny i když obvykle v menším množství také další přírodní radionuklidy. Jedná se především o radium (Ra226) a izotopy uranu (U234 a U238). Do vody se dostávají stejnou cestou jako radon a pití vody obsahující takové radionuklidy způsobuje rovněž určité ozáření obyvatel.

Měření přírodních radionuklidů ve vodě

Zjišťování jednotlivých přírodních radionuklidů (je jich několik desítek) ve vodě je pracná a nákladná záležitost. Byly proto zavedeny dva skupinové ukazatele - tzv. celková objemová aktivita alfa a celková objemová aktivita beta, které charakterizují obsah přírodních radionuklidů (jiných než radon) ve vodě. Pro celkovou aktivitu alfa ve vodě dodávané do veřejných vodovodů je stanovena směrná hodnota 0,2 Bq/l a pro celkovou aktivitu beta směrná hodnota 0,5 Bq/l. Teprve při překročení některé z těchto úrovní je účelné (a naše předpisy to požadují) zjišťovat konkrétní obsah jednotlivých radionuklidů ve vodě.

Měření celkových objemových aktivit a obsahu jednotlivých přírodních radionuklidů ve vodě se provádí v laboratoři. Vzorky vody o objemu obvykle několika litrů se odebírají do umělohmotových nádob a co nejdříve po odběru se konzervují přidáním kyseliny dusičné. Měření celkových aktivit a obsahu přírodních radionuklidů ve vodě je zařazeno mezi činnosti zvláště významné z hlediska radiační ochrany a je pro ně třeba povolení SÚJB. Seznam držitelů povolení je možno nalézt na webové stránce SÚJB.

Výsledky

Průměrný obsah radonu v pitné vodě z podzemních zdrojů je v ČR  u vody dodávané pro veřejné zásobování 14 Bq/l, u vody z domovních studní 49 Bq. Nejvyšší nalezené hodnoty jsou řádu tisíců Bq/l (pro zajímavost : lázeňské vody používané v Jáchymovských lázních mají hodnoty řádu 10 000 Bq/l). Obsah radonu ve vodě souvisí s obsahem přírodních radionuklidů v geologickém podloží (viz obrázek mapy geol.rizika). Častý výskyt vyšších hodnot je zjišťován například v okresech Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Plzeň - jih, Sokolov a Tachov. Odhad průměrného ozáření z radonu při používání vody  je 0,04 mSv za rok (tj. asi stokrát méně než z radonu pronikajícího do budov přímo z podloží).

Výsledky měření celkových objemových aktivit ve vodě dodávané pro veřejné zásobování v letech dávají průměrnou hodnotu celkové aktivity alfa 0,044 Bq/l a celkové aktivity beta 0,077 Bq/l. Vyšší hodnoty byly zjišťovány například v okresech Písek, Plzeň - jih, Litoměřice, Louny a Teplice. Průměrné hodnoty pro jednotlivé kraje jsou uvedeny v tabulce. Odhad průměrného ozáření z přírodních radionuklidů (jiných než radon) v pitné vodě  činí 0,006 mSv/rok, tj. asi desetkrát méně než odhad ozáření z radonu ve vodě.

Výsledky měření obsahu přírodních radionuklidů ve vodě dodávané pro veřejné zásobování a ve vodě z domovních studní  za období 2000 – 2006 (geometrický průměr a v závorce geometrická výběrová standardní odchylka)

kraj

celková aktivita alfa (Bq/l)

celková aktivita beta (Bq/l)

Rn222 (Bq/l)  dodávaná voda

Rn222 (Bq/l) domovní studny

Středočeský

0,073    (2,6)

0,094    (2,1)

12,7    (3,9)

39,0    (2,9)

Budějovický

0,045    (3,3)

0,104    (2,0)

25,0    (3,5)

75,6    (3,9)

Plzeňský

0,045    (2,3)

0,075    (1,8)

27,9    (3,1)

46,7    (3,5)

Karlovarský

0,048    (2,5)

0,081    (1,9)

33,5    (3,7)

71,5    (5,0)

Ústecký

0,078    (2,7)

0,105    (2,1)

8,4    (3,7)

18,9    (3,4)

Liberecký

0,059    (2,7)

0,071    (2,4)

8,6    (4,0)

100     (4,2)

Královéhradecký

0,054    (2,6)

0,069    (2,3)

13,3    (2,9)

17,8    (3,3)

Pardubický

0,035    (2,2)

0,057    (2,0)

8,6    (3,5)

38,1    (2,8)

Vysočina

0,025    (2,3)

0,071    (1,8)

16,8    (3,1)

54,3    (4,0)

Jihomoravský

0,047    (2,2)

0,085    (1,9)

11,6    (2,3)

21,9    (2,3)

Zlínský

0,039    (1,9)

0,052    (1,9)

4,3    (1,9)

12,3    (1,7)

Olomoucký

0,049    (2,5)

0,068    (2,0)

15,2    (3,1)

27,9    (2,3)

Moravskoslezský

0,020    (2,1)

0,046    (1,9)

8,9    (4,1)

17,8    (2,2)

ČR celkem

0,044    (2,7)

0,077    (2,1)

13,7    (3,5)

49,2    (3,9)

 

sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr