Veřejné instituce

Radonový program ČR 2010 až 2019 – Akční plán byl vytvořen jako společný projekt zaměřený na vytvoření komplexního systému ochrany před ozářením z radonu.


Hlavní odpovědnost má Státní úřad pro jadernou bezpečnost.


Spolupracující rezorty jsou na základě úkolů stanovených v Usnesení vlády č. 594/2009:

Ministerstvo financí

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zdravotnictví


Jednotlivé rezorty jmenovaly své zástupce pro plnění úkolů specifikovaných v Akčním plánu. Koordinátorem mezirezortní spolupráce je Státní úřad pro jadernou bezpečnost.


Usnesení vlády doporučuje hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy podílet se na plnění úkolů Akčního plánu a jejich financování. Jednotlivé krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy pověřily proto vybrané pracovníky plněním úkolů Akčního plánu. Podílejí se na informovanosti obyvatel a zprostředkovávají poskytování dotací na ozdravná protiradonová opatření.


Odbornou podporu plnění úkolů Akčního plánu zajišťují:

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.


Spolupracující odborné subjekty jsou:

Česká geologická služba

Stavební fakulta ČVUT Praha

Přírodovědecká fakulta UK Praha

Státní zdravotní ústav

ČKAIT


sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr