Pracoviště školy nebo
školského zařízení
musí být změřeno
na území vyjmenované obce

V budově školy nebo školského zařízení v podzemním nebo prvním nadzemním podlaží.

Druhy škol a školských zařízení

Mezi školy patří: mateřská škola, základní škola, střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odborná škola, základní umělecká škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky.

Mezi školská zařízení patří: zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školská poradenská zařízení, školská zařízení pro zájmové vzdělávání, školská účelová zařízení, školská výchovná a ubytovací zařízení, zařízení školního stravování, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školská zařízení pro preventivně výchovnou péči.

Povinnost měření se nevztahuje na budovy a pracoviště:

 • budovy, k jejichž výstavbě bylo vydáno stavební povolení nebo svým obsahem podobné povolení po 28. 2. 1991,
 • pracoviště nebo budovy, u nichž bylo provedeno protiradonové opatření, jehož dostatečná účinnost byla potvrzena měřením,

Provozujete školu nebo školské zařízenína území obce, kde je povinnost
měřit radon na pracovišti?

Proč je tato povinnost
stanovena zákonem?

 • Cílem regulace je ochrana veřejného zdraví před účinky ionizujícího záření.
 • Ozáření z radonu ve školách a školských zařízeních se významnou měrou podílí na velikosti ozáření obyvatelstva. Je reálné a účelné ho snižovat, a tím redukovat možná zdravotní rizika.
 • Na protiradonová opatření ve školách a školských zařízení poskytuje stát dotaci do až do výše 1,5 mil. Kč při splnění podmínek stanovených ve vyhlášce č. 362/2016 Sb., postupem podle vyhlášky Ministerstva financí č. 464/2016 Sb., a podle metodického postupu ministerstva, na základě jejich výzvy.
plice

Radon je druhým nejčastějším rizikovým faktorem
po kouření, který může přispívat ke vzniku rakoviny plic.

Jsem provozovatel školy nebo školského zařízení
- co musím zajistit a udělat?

Webinář o pracovištích
 1. Oznámit informace o pracovišti SÚJB – vyplňte formulář a odešlete na adresu SÚJB – tím splníte požadavek § 96 odst. 2 písm. a)
 2. Zajistit měření - tím splníte požadavek § 96 odst. 2 písm. b)
 3. Informovat pracovníka (pracovníky) o možném zvýšeném ozáření z radonu - tím splníte požadavek § 96 odst. 2 písm. d)
speed

Měření

Měření a hodnocení ozáření z radonu v budovách škol a školských zařízení smí provádět pouze osoba, která má k této činnosti povolení SÚJB.
S ohledem na propojení regulace přírodního ozáření pracovníků na pracovišti a dětí v budovách škol a školských zařízení se Státní úřad pro jadernou bezpečnost  rozhodl, že bude poskytovat toto povinné měření pracoviště v rámci Radonového programu zdarma prostřednictvím Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i.  

Přehledný postup v krocích:

1. Provozovatel školy nebo školského zařízení:

 • Vyplní formulář o pracovišti, který může zároveň sloužit jako přihláška k bezplatnému měření.
 • Podle pokynů SÚRO zajistí doplnění podkladů, rozmístění detektorů, dodržení režimu měření a dohodnutých podmínek na pracovišti.
 • Informuje pracovníky na pracovišti o probíhajícím měření.
 • Po ukončení expozice odešle detektory na SÚRO
 • V případě potřeby spolupracuje při analýze počtu hodin, které tráví zaměstnanci na pracovišti (počet hodin v jednotlivých třídách či na prostorech budovy školy).
 • V případě, že na základě hodnocení a měření bude konstatováno, že je v budově školy překročena hodnota 300 Bq/m3 , bude o výsledcích informován majitel budovy.
 • Pokud je měřením zjištěno (i mimo vyjmenované obce), že je překročena referenční úroveň OAR 300 Bq/m3, je vlastník budovy povinen provést opatření ke snížení ozáření na úroveň tak nízkou, jaké lze rozumně dosáhnout při zohlednění všech hospodářských a společenských hledisek (§99 odst. 3 AZ).

2. Držitel povolení – Státní ústav radiační ochrany v.v.i.

 • Zajistí a provede první měření pomocí pasivních integrálních stopových detektorů - zpravidla roční měření probíhající korespondenčním způsobem. Cílem je zjistit, zda je překročena referenční úroveň 300 Bq/m3 pro průměrnou objemovou aktivitu radonu v budově.
 • Oznámí výsledky měření a hodnocení pracoviště provozovateli školy a zřizovateli.
 • Oznámí výsledky měření SÚJB a příslušnému krajskému úřadu.
 • Odpovídá za správně provedené měření, hodnocení a vypracování protokolu o měření.
 • Na základě výsledků navrhne ve spolupráci se SÚJB další postup.

Jaké informace je provozovatel povinen sdělit pracovníkovi?

Provozovatel musí informovat pracovníky o:

 1. možném zvýšení ozáření z radonu na pracovišti,
 2. výsledcích měření na pracovišti, efektivních dávkách a možné zdravotní újmě v důsledku ozáření,
 3. provedených opatřeních ke snížení ozáření z radonu.

Všechny důležité informace jsou obsahem webináře, který je k dispozici na YouTube a lze ho využít k proškolení pracovníků.

O proškolení pracovníků doporučujeme vést písemný záznam, který by měl obsahovat jméno pracovníka, náplň školení, jméno školitele, datum a podpis pracovníka.

Přehled kontaktních osob SÚJB a SÚRO

SÚJB

Mgr. Marcela Berčíková
Vedoucí oddělení radonového programu
Státní úřad pro jadernou bezpečnost,
Senovážné nám. 9 
110 00 Praha

Regionální centrum Ústí nad Labem
Habrovice 52, 403 40 Ústí nad Labem

tel. kancelář Ústí nad labem: +420 417 662 720
tel. kancelář Praha: +420 221 624 458
Marcela.bercikova@sujb.cz

Ing. Jaroslav Slovák
inspektor
Státní úřad pro jadernou bezpečnost,
Senovážné nám. 9 
110 00 Praha
tel. kancelář Praha: +420 221 624 752
jaroslav.slovak@sujb.cz

Ing. Štěpánka Pšeničková
Státní úřad pro jadernou bezpečnost,
Senovážné nám. 9 
110 00 Praha
tel. kancelář Praha: +420 221 624 262
stepanka.psenickova@sujb.cz

Ing. Arch. Hynek Novák
Státní úřad pro jadernou bezpečnost,
Senovážné nám. 9 
110 00 Praha
tel. kancelář Praha: +420 221 624 457
hynek.novak@sujb.cz

SÚRO

Ing. Ivana Fojtíková
Vedoucí odboru přírodních zdrojů
Bartoškova 28
140 00 Praha 4
tel. kancelář Praha: +420 226 518 171
ivana.fojtikova@suro.cz
www.suro.cz

Objednat bezplatné měření školy
nebo školského zařízení

Svůj dotaz můžete také poslat přímo na emailovou adresu radon-skoly@sujb.cz.

Měření zajišťuje

SÚRO

Ing. Ivana Fojtíková
Vedoucí odboru přírodních zdrojů
Bartoškova 28
140 00 Praha 4
tel. kancelář Praha: +420 226 518 171
ivana.fojtikova@suro.cz
www.suro.cz