V mé novostavbě bylo zjištěno překročení směrné hodnoty

Překročení směrné hodnoty 200 Bq/m3 v novostavbě je pro stavebníka signálem, že by u stavby mohlo být něco v nepořádku v provedení ochrany stavby proti radonu z podloží.

Může dojít k těmto případům:

1. Zjištěná průměrná objemová aktivita radonu v neobydleném objektu je vyšší než 200 Bq/m3 a nižší než 400 Bq/m3 V takovém případě je důležité nejprve posoudit, zda expoziční podmínky při měření nebyly extrémní, zda nevedly k podcenění nebo přecenění rizika. Obraťte se nejprve na měřicí firmu, která měření provedla, aby podmínky měření posoudila, případně provedla doplňující měření.

2. Průměrná objemová aktivita radonu je vyšší než 400 Bq/m3 Je velmi pravděpodobné, že k přísunu radonu z podloží do vnitřního ovzduší stavby dochází netěsnostmi v konstrukcích, které tvoří styk stavby s podložím (podlahy). Neprodleně kontaktujte dodavetele objektu a požadujte po něm nápravu stavu.

3. Průměrná objemová aktivita radonu je vyšší než 600 Bq/m3 Je prakticky jisté, že ochrana stavby proti radonu z podloží má nedostatky z hlediska dimenzování nebo provedení. Neprodleně kontaktujte dodavatele objektu a požadujte po něm nápravu stavu.

Jak postupovat dále:

  • V objektu by se v každém případě měla provést podrobná diagnostická měření, která identifikují cesty, kterými radon vstupuje do objektu, spolu s kvantifikací rychlosti přísunu radonu. Tato měření umožní kvalifikovanému projektantovi navrhnout nejjednodušší a nejúčinnější ozdravení objektu.
  • Výběru firmy, která bude diagnostická měření pro realizaci ozdravných opatření provádět, věnujte velkou pozornost, tato měření totiž vyžadují značné zkušenosti a především náročné technické vybavení. Pro tento typ měření jsou nezbytné kontinuální monitory koncentrace radonu a schopnost stanovit radonový index pozemku. Takové firmy lze nalézt mezi subjekty, které mají povolení typu B a A uvedené na webových stránkách SÚJB zde.
  • Kvalitní radonová diagnostika musí totiž obsahovat časové průběhy objemových aktivit (koncentrací) radonu ve všech „podezřelých“ prostorách stavby, případně pořadí závažnosti jednotlivých cest přísunu. Součástí diagnostických prací je zpravidla také měření koncentrací radonu v půdním vzduchu (stanovení radonového indexu pozemku).

Zkušenosti s opravami novostaveb

  • Netěsnosti v konstrukcích, kterými do objektu proniká radon z podloží, se podaří lokalizovat a dodatečně eliminovat jen ve výjimečných případech. Častěji je problém řešen instalací ozdravného opatření, např. dodatečným aktivním odvětráním podloží pod objektem.
  • V případě neshody s dodavatelm považujeme za vhodné oslovit některého soudního znalce pro radonovou problematiku se žádostí o vypracování posudku pro případný soudní spor s dodavatelskou firmou.
  • Celý proces je nákladný zejména časově, ale i finančně. Pokud se rozhodnete zajistit pro svou rodinu zdravé bydlení a budete mít potřebu problém konzultovat s našimi experty, můžete je kontaktovat prostřednictvím Radonové poradny.

Jaký je život s radonem?

sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr