Metodika rozmisťování stopových detektorů radonu v rámci radonového programu ČR

Článek 1

Poskytování a evidence detektorů

 

 • Detektory jsou vyráběny, rozmisťovány a vyhodnocovány v rámci dotace SÚJB na Radonový program ČR.

 • Detektory vyrábí a vyhodnocuje SUJCHBO.

 • Distribuci detektorů, evidenci měření a zpracování dat včetně předání výsledků zajišťuje SÚRO.

 

Článek 2

Pravidla bezplatného poskytování detektorů

 1. Bezplatné měření se provádí pouze pro účely stanovené v Radonovém programu ČR – bod 3 Strategie usměrňování stávajícího ozáření z radonu, body A, E, F.

 2. Měření má pouze indikativní úlohu a jeho výsledky nelze použít pro hodnocení úrovně přírodního ozáření v objektu, např. pro prodej/koupi/kolaudaci apod.

 3. Bezplatné měření se provádí pouze v budovách určených k trvalému bydlení a  v budovách ve veřejném zájmu.

 4. Pro indikativní měření se poskytují 2 stopové detektory na jeden byt, které se umisťují tak, aby reprezentovaly nejpravděpodobnější expozici osob (např.obývací pokoj, ložnice). V případě budov ve veřejném zájmu rozhoduje o počtu a rozmístění detektorů SÚRO.

 5. Bezplatné doměření objektu pro stanovení průměrné objemové aktivity radonu se provádí, pokud alespoň v jedné obytné místnosti nebo kuchyni bytu bylo zjištěno překročení objemové aktivity radonu 900 Bq/m3 nebo alespoň v jedné pobytové místnosti budovy ve veřejném zájmu bylo zjištěno překročení 400, resp. 1 000 Bq/m3 v souladu s vyhláškou č. 462/2005 Sb., § 3. Výsledky slouží jako podklad pro žádost o poskytnutí státní dotace na provedení ozdravných opatření podle vyhlášky č. 461/2005 Sb. a vyhlášky č. 462/2005 Sb.

 6. V případě měření uvedených v Čl. 3, písm. a), f), g) rozhoduje o počtu a rozmístění detektorů SÚRO.

 7. Měření je minimálně dvouměsíční. Aby nedošlo k podhodnocení výsledků, musí být průměrná teplota ve vnitřním ovzduší stavby vyšší než teplota ve vnějším ovzduší. Tato podmínka se pokládá za běžných klimatických podmínek za automaticky splněnou v časovém období od 1.9. do 31.5., tj. detektory na dvouměsíční měření lze poskytnout od 1.9. do 30.3. Po zbytek roku se používá výhradně doba expozice 1 rok.

 8. Osoba, která je příjemcem bezplatného měření, je povinna poskytnout potřebné údaje o objektu (dle připraveného formuláře).

 9. Detektory je možné poskytnout občanům přímo nebo prostřednictvím orgánů samosprávy.

 

 

Článek 3

Priority při poskytování detektorů

 

V případě omezeného počtu detektorů se detektory poskytují podle následujících priorit:

 1. Občanům k proměření domů/bytů, kde se vyskytl karcinom plic (případně jiná závažná onemocnění), kdy je podezření na vysokou koncentraci radonu (tj. zejména v obcích na území se zvýšeným radonovým indexem) nebo kde byl použit stavební materiál se zvýšeným obsahem Ra-226 (např. z  rynholeckého škvárobetonu, poříčského plynosilikátu, domy v Jáchymově apod.),

 2. na doměření budov podle Článku 2 písm. e),

 3. obci/kraji na základě obcí/krajem vypracovaného záměru v návaznosti na Radonový program ČR (jako motivační program),

 4. jako součást lokálních informačních a motivačních kampaní v rizikových oblastech vedených přímo SÚJB nebo SÚRO,

 5. občanům na základě jejich zájmu o měření,

 6. na zjištění kontroly účinnosti protiradonových opatření (ať provedených svépomocí nebo provedených na základě státní dotace),

 7. na stanovení dlouhodobé účinnosti prevence u nových budov,

 8. v dalších výše neuvedených případech, kdy je to zdůvodněno plněním úkolů Radonového programu ČR.

sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr