Domy postavené ze stavebního materiálu s vyšším obsahem přírodních radionuklidů

Co to je stará zátěž ze stavebních materiálů? 

 

V 60. a 70. letech byly pro výrobu stavebních  materiálů používány i některé suroviny s vysokým obsahem radionuklidů. Jednalo se o škváru a popílek vzniklé  spalování černého uhlí dobývaného z míst, kde bylo uhlí doprovázeno horninou  s vysokým obsahem uranu, konkrétně zejména o rynholecký škvárobeton a poříčský pórobeton, které byly v uvedeném období používány pro stavby rodinných i panelových domů, mimo jiné i typizovaných rodinných domů typu START. V uvedených materiálech byl velmi proměnlivý obsah přírodních radionuklidů. Proto také úroveň ozáření obyvatel takových domů je velmi různá, někde odpovídá běžnému standardu, jinde může být až nepřijatelně vysoká a zvyšovat pravděpodobnost ohrožení zdraví.

Byla tato problematika státem již řešena? 

Ano, tato problematika byla státem řešena v 90. letech. Požadavky na úroveň přírodního ozáření ve stavbách byly do legislativy v České republice zavedeny v roce 1991. V té  době stát prostřednictvím Krajských hygienických stanic a tehdejších okresních úřadů tuto problematiku řešil. Byly vyhledávány domy, které byly postaveny z těchto materiálů. V nalezených domech byl měřen dávkový příkon a ekvivalentní objemová aktivita radonu. Majitelé nalezených domů, kde byla zjištěna zvýšená koncentrace radonu nebo dávkový příkon, měli možnost svůj dům ozdravit  za pomoci státního příspěvku. 

Co  mám  dělat,  mám-li  podezření,  že  vlastním  dům  z materiálu  se  zvýšeným  obsahem přírodních radionuklidů nebo takový dům chci koupit? 

V případě podezření, že pro stavbu domu, který hodláte koupit nebo který užíváte, mohl být použit stavební materiál se zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů, je možné skutečný stav posoudit jedině na základě měření.  V takovém případě můžete využít: 

1.    bezplatné informativní měření v rámci Radonového programu ČR, v tomto případě použijte spojení, uvedené v části Kontakty

2.    komerční měření prováděné firmami s povolením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Při objednávce měření je třeba vždy uvést, že máte podezření, že se může jednat o dům postavený z materiálu  se výšeným obsahem přírodních radionuklidů. Vždy musí být provedeno měření objemové aktivity radonu i měření záření gama ve stavbě. 

Jak  mám  postupovat,  pokud  chci  rekonstruovat  dům,  který  je  postaven  z materiálu se  zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů? 

Při  rekonstrukci  stávajících  domů  je  nutné  vždy postupovat  v souladu s atomovým zákonem č.263/2016 Sb., zajistit měření objemové aktivity radonu ve stavbě a výsledky předložit stavebnímu úřadu nebo autorizovanému inspektorovi. Pokud existuje podezření, že dům mohl být postaven ze stavebního materiálu se zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů, je třeba současně provést měření záření gama (tj. příkonu fotonového dávkového ekvivalentu). Tato měření jsou potřebná i v případech, kdy je stavební úřad nepožaduje nebo kdy k rekonstrukci není potřeba ani ohlášení. Aby mohly být výsledky měření zohledněny při rekonstrukci domu, je nezbytné o nich vždy informovat projektanta stavebních úprav.

Veškeré  stavební  úpravy, které se týkají způsobu izolace a ventilace stavby, musí být navrženy s ohledem na zjištěnou úroveň přírodního ozáření ve stavbě, tj. na zjištěné výsledky měření objemové aktivity radonu a záření gama, v souladu s ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží a ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů. 

Jaké naměřené veličiny a hodnoty sleduji při hodnocení stavby z pohledu přírodního ozáření? 

Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje , stanoví referenční úroveň pro přírodní ozáření uvnitř budovy s obytnou nebo pobytovou místností.

Pro objemovou aktivitu radonu je stanovena referenční úroveň 300 Bq/m3 (Becquerel/hod). Tato hodnota se vztahuje na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání. 

Pro záření gama je stanovena referenční úroveň hodnotou 1 µSv/hod (mikroSievert/hod) pro maximální příkon prostorového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti ve výšce 1 m nad podlahou a vzdálenosti 0,5 m od stěny. 

Referenční úrovní je úroveň ozáření nebo rizika ozáření v nehodové expoziční situaci nebo v existující expoziční situaci, kterou je nežádoucí překročit; snížením úrovně ozáření nebo rizika ozáření na  referenční úroveň nelze mít optimalizaci radiační ochrany za docílenou.

Obsah  přírodních  radionuklidů  ve  stavebním  materiálu  a  intenzita  záření  gama  jsou  trvalou charakteristikou stavebního materiálu a nemění se se stářím stavby.  

  1. Objemová aktivita radonu ve vnitřním ovzduší stavby závisí na způsobu jejího užívání  a je možné ji ovlivnit především větráním. Utěsnění stavby a snížení ventilace, např. zateplením nebo výměnou oken, může vést k jejímu nárůstu.

  2. Intenzita  záření  gama  rychle  klesá  se  vzdáleností  od  stěn.    Doporučuje  se  proto  upravit způsob užívání stavby (např. dispozicí místností, umístěním nábytku) tak, aby se místa pro dlouhodobý  pobyt  osob  nenacházela  v bezprostřední  blízkosti  stěn,  ve  kterých  byla prokázána zvýšená koncentrace přírodních radionuklidů. 

     

sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr