Státní program vyhledávání budov

Státní program vyhledávání budov s vyšším výskytem Rn a přehled dosavadních výsledků v okresech a obcích

 • Bezplatné informativní měření radonu v bytech probíhá v rámci Radonového programu ČR.
 • Cílem programu je vyhledat co největší počet budov se zvýšeným obsahem radonu tak, aby majitelé budov mohli (s případnou finanční podporou státu) snížit ozáření osob. Kromě toho nabízí tento systém všem občanům možnost získat orientační informaci o množství radonu ve svém obydlí, například po provedení protiradonových technických opatření.
 • Měření je informativní, není tedy určeno pro úřední účely (měření ke kolaudaci nebo pro účely koupě a prodeje nemovitosti).
 • Program je koordinován Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, účastní se jej Státní ústav radiační ochrany v úzké spolupráci s krajskými úřady.
 • Měření radonu probíhá po dobu 1 roku nebo 2 měsíců pomocí tzv. stopových detektorů, které se umístí do obytných místností budovy. Měření je pro občany bezplatné.
 • Výsledky měření jsou důvěrné - dostává je pouze majitel, příp. uživatel budovy a jsou předávány krajským úřadům.

Měření je možné objednat zde.

Obrázek 1: Stopový detektor

Obrázek 2: Stopový detektor - umístění v místnosti

 Základní pravidla pro účast v měřicím programu

Program je zaměřen :
 • Přednostně do obcí ležících na území převažujícího vysokého radonového rizika (podle geologické prognozní mapy radonového rizika). V těchto obcích je nabízeno proměření všech budov.
 • Na byty v rodinných (případně bytových) domech a dětská zařízení (není určen pro průzkum obsahu radonu na pracovištích).
 • Především na budovy, kde se očekává vyšší obsah radonu ze země (tj. domy se špatnou nebo vůbec žádnou izolací proti vlhkosti, nepodsklepenými obytnými místnostmi, stojící na propustných nebo rozpraskaných horninách nebo na geologické poruše (místní zlomy) nebo domy zapuštěné do svahu).
 • Na budovy, kde bylo provedeno opatření proti pronikání radonu, ať už se státním příspěvkem, nebo svépomocí.
 • Nově je možné měřit také v novostavbách nebo v zrekonstruovaných bytech.
 • Velmi vhodné je využít této možnosti a provést měření v zateplených bytech nebo po výměně oken za lépe těsnící.

Dosud bylo v České republice změřeno více než 150 000 budov. V následujících tabulkách jsou uvedeny počty změřených objektů v jednotlivých okresech a obcích se stavem k 31.12.2009.

Vyhledávací program

Statistika výsledků měření v obcích České republiky (podle krajů)

sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr