Státní příspěvek na provedení protiradonového ozdravného opatření

Pro trvale obydlené byty, k jejichž výstavbě bylo vydáno stavební povolení před 28.2.1991, lze požádat o státní příspěvek na provedení protiradonového ozdravného opatření. Nutnou podmínkou je to, že měřením je zjištěn průměr hodnot objemové aktivity radonu ze všech obytných a pobytových místností bytu vyšší než 1000 Bq/m3.

Financování opatření

Pro ozdravení bytu může být poskytnuta dotace do maximální výše 150 000,- Kč. Celkový objem prostředků na protiradonová opatření, uvolňovaných Ministerstvem financí v daném roce, je stanoven zákonem o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok.

Postup poskytování dotace

Postup při poskytnutí dotace ministerstvem je realizován ve dvou etapách.

  • První etapa – před provedením opatření - zahrnuje doručení písemné žádosti vlastníka objektu Ministerstvu financí, které sdělí výši částky, rezervované pro vlastníka ve státním rozpočtu.
  • Druhá etapa – po provedení opatření – zahrnuje předložení dokladů o provedení opatření uvedených v § 6 vyhlášky č. 461/2005 Sb. krajskému úřadu resp. Ministerstvu financí a uvolnění dotace.

Jak postupovat před provedením opatření

  • Provést dlouhodobé (alespoň dvouměsíční) měření ve všech obytných místnostech domu, který je určen k trvalému užívání a během měření je obydlen.
  • Pokud bude průměrná hodnota z těchto měření přesahovat 1000 Bq/m3, je třeba kontaktovat inspektora pro přírodní zdroje záření na místně příslušném regionálním centru Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Ten má možnost výsledky ověřit svým vlastním měřením a případně vystaví doporučení k poskytnutí dotace.
  • Druhým subjektem, kterého musí majitel objektu kontaktovat, je pracovník místně příslušného Krajského úřadu, který se zabývá radonovou problematikou. Tento pracovník bude majiteli objektu nápomocen při vyplnění žádosti o poskytnutí dotace. Vzor žádosti lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva financí (www.mfcr.cz) pod odkazem veřejnost -> legislativa -> vyhlášky.
  • Žádost je pak podána na Ministerstvo financí. Po obdržení žádosti ministerstvo písemně potvrdí krajskému úřadu přijetí žádosti a sdělí mu výši částky, která bude na základě údajů uvedených v žádosti rezervována pro vlastníka ve státním rozpočtu. Pro ozdravení bytu může být poskytnuta dotace do výše 150 000,- Kč a zahrnuje úhradu nákladů spojených s vypracováním rozpočtu a projektové dokumentace, úhradu přímých nákladů na realizaci opatření a na kontrolní a závěrečná měření.

Jak postupovat po provedení opatření

Dotaci lze podle zákona poskytnout pouze na účinná protiradonová ozdravná opatření.Protiradonovým ozdravným opatřením se míní opatření navržené a provedené podle ČSN 73 0601 vedoucí ke snížení průměrných hodnot objemové aktivity radonu a ostatních přírodních radionuklidů a záření gama v budovách. Tato norma také definuje, jaká opatření lze považovat za účinná: obsah radonu v ovzduší stavby musí být snížen pod směrnou hodnotu 400 Bq/m3 nebo alespoň o 75 % z původní hodnoty.

Zjištění účinnosti ozdravného opatření probíhá ve dvou krocích:

  • krátkodobé ověření účinnosti ozdravného opatření, které je součástí procesu ozdravování. Toto měření je podkladem pro rozhodování o proplacení dotace. Zhodnocení měření a výsledné stanovisko k proplacení dotace vystaví opět inspektor Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
  • dlouhodobé ověření účinnosti opatření již nemá žádný vliv na vyplacení dotace, je pouze informací pro majitele objektu, jaké ozáření je nyní v jeho bytě za podmínek běžného užívání. Toto dlouhodobé měření poskytuje zdarma Státní ústav radiační ochrany v Praze nebo v Hradci Králové, podle toho, kdo zajistil úvodní měření v objektu.

Naše rady

Při vybírání projektanta a stavební firmy pro vlastní realizaci opatření se ptejte na jejich zkušenosti s touto činností. Existují firmy, které již realizovaly řadu úspěšných opatření. U těchto firem je vyšší pravděpodobnost úspěchu i ve Vašem případě.

Některé stavební firmy jsou dokonce ochotny financovat část opatření ze svých prostředků s tím, že dotace pak bude použita pro zaplacení jejich činnosti. V případě, že by se opatření neprokázalo jako dostatečně účinné a byl by problém s proplacením dotace, bylo by v zájmu stavební firmy účinnost opatření zvýšit a dotaci získat.

Smlouvu s realizační firmou je třeba ošetřit tak, aby odpovědnost za dostatečnou účinnost protiradonového ozdravného opatření nesl dodavatel (projektu a stavebních prací).

Moderní protiradonová ozdravná opatření a jejich účinnost

V současné době je většina prováděných opatření založena na instalování odvětrávacího zařízení do podloží domu. Tato opatření mají vysokou účinnost, pro objekty ozdravené v posledních 3 letech je průměrná účinnost opatření 85 %, což znamená, že původní hodnoty zjištěné v bytech se v průměru snížily o 85 procent. Tato účinnost je dostačující pro požadavky ČSN 73 0601, která stanoví, že obsah radonu v ovzduší stavby musí být snížen pod směrnou hodnotu 400 Bq/m3 nebo alespoň o 75 % z původní hodnoty, aby mohla být proplacena státní dotace na protiradonová opatření.

Legislativní zakotvení

Poskytování dotací na realizaci protiradonových ozdravných opatření je od 1. ledna 2006 upraveno:

  • vyhláškou č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování, a
  • vyhláškou č. 462/2005 Sb., distribuci a sběru detektorů k vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření z přírodních radionuklidů a stanovení podmínek pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.
sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr