Rekonstrukce

Zákon č. 183/2006 Sb., (Stavební zákon), definuje v §2 odst. 5) význam názvu “Změna dokončené stavby”, kterou obecně nazýváme rekonstrukce.

Změna dokončené stavby je:

 

a) nástavba, kterou se stavba zvyšuje,

 

b) přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou,

 

c) stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby.

Změna dokončené stavby je podle § 2 odst. 4 stavebního zákona stavbou, na kterou se vztahují všechny požadavky uvedeného zákona, včetně požadavku na ochranu proti radonu. Vztahují se na ni také požadavky 98 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, na protiradonovou prevenci.

Stavební úpravou, která může výrazně ovlivnit koncentraci radonu v objektu je výměna oken a zateplování objektu. Tyto úpravy vedou ke snížení ventilace v objektu, tedy k výměně vzduchu a tím může docházet k nárůstu koncentrace radonu v objektu.

Pokud se rozhodnete pro změnu stávající stavby, tedy rekonstrukci stavby, doporučujeme ještě před rekonstrukcí provést měření radonu v interiéru. S ohledem na časové možnosti můžete zvolit z několika variant měření a to dlouhodobé bezplatné měření stopovými detektory (roční nebo dvouměsíční) nebo krátkodobé týdenní měření, které zajišťují soukromé firmy. Tato měření jsou podrobněji popsána v kapitole Měření radonu.

Stavební úpravy zpravidla vedoucí ke zvýšení radonu

  • výměna oken
  • zateplení
  • podlahové vytápění na terénu

Co je dále dobré vědět a provést, pokud znáte naměřenou hodnotu (koncentraci) objemové aktivity radonu v obydlí.

Rozhodujícím kritériem je naměřená hodnota objemové aktivity radonu:

 

·        Objemová aktivita radonu je nižší než 300 Bq/m3

·        Objemová aktivita je vyšší než 300 Bq/m3 a nižší než 1000 Bq/m3

·        Objemová aktivita vyšší než 1000 Bq/m3

·        Objemová aktivita radonu vyšší než 3000 Bq/m3

 

 

Základní principy ochrany proti pronikání radonu

V případě změn (rekonstrukce) stávající stavby bychom měli zajistit, aby veškeré stavební úpravy, které se týkají způsobu izolace a ventilace stavby, byly navrhovány s ohledem na úroveň přírodního ozáření ve stavbě a to v obou případech realizace a to jak dodavatelem, tak svépomocí.

Důvodem je, aby po stavebních úpravách nedošlo ke zvýšení koncentrace radonu ve stavbě v důsledku např. narušení bariér proti pronikání radonu nebo omezení ventilace.

Za tímto účelem doporučujeme dodržovat základní principy ochrany proti pronikání radonu, které jsou detailně popsány v kapitole Stavební desatero profesionálů.

Rekonstrukce realizovaná dodavatelem

Pokud je přestavba dodávaná na klíč, doporučujeme, aby si stavebník ve smlouvě s dodavatelem vymínil, aby přestavba byla provedena podle platných technických norem, tedy aby objekt byl vhodným způsobem chráněn proti pronikání radonu z podloží a to podle ČSN 73 0601 a ČSN 73 0602.

Rekonstrukce realizovaná svépomocí

Pokud se rozhodnete provést rekonstrukci svépomocí, najdete podrobné návody, jak postupovat při instalaci jednotlivých opatření v publikaci Opatření proti radonu vhodná ke svépomocné realizaci ve stavbách. Vždy je potřeba dbát na správné provedení stavebních prací a výběr stavebních materiálů.

Kontrola kvality provedení rekonstrukce stávající stavby

Pokud si chcete ověřit, zda byla provedena rekonstrukce v souladu s ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží, doporučujeme po dokončení rekonstrukce provést měření objemové aktivity radonu v obydlí. Jak již výše bylo zmíněno takové měření lze provést několika způsoby a to dlouhodobým měřením nebo krátkodobým měřením. Podrobnosti naleznete v kapitole Měření radonu.

Měření slouží jak pro zhodnocení kvality provedení stavby z hlediska protiradonové prevence, tedy zhodnocení kvality práce projektanta a realizátora protiradonových preventivních opatření, tak pro informaci uživateli stavby o kvalitě vnitřního ovzduší.

Pokud bude hodnota objemové aktivity radonu po realizaci vyšší než referenční úroveň, tedy vyšší než 300 Bq/m3, pak tato skutečnost nebrání uživateli stavbu užívat pro bydlení. V obývané stavbě významně ovlivňuje objemovou aktivitu radonu v ovzduší kromě kvality stavby i chování uživatelů (např. větrací a topný režim, dispozice stavby). To vše je třeba vzít při hodnocení úrovně ozáření ve stavbě v úvahu.

sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr