Radon v ČR

Průměrná hodnota objemové aktivity radonu v budovách v České republice je 118 Bq/m3. Patříme tak k zemím s nejvyšší koncentrací radonu v bytech na světě.

Radon se nachází ve všech objektech v různém množství. Konkrétní koncentrace v domě souvisí s množstvím radonu přítomným v podloží pod objektem. Znalost geologického podloží pomáhá identifikovat oblasti, kde je vyšší pravděpodobnost výskytu budov s vysokou koncentrací radonu.

Výsledky měření radonu v předškolních a školních zařízeních v ČR naleznete na samostatné stránce.

Mapy Radonového rizika v geologickém podloží

Obce s rozšířenou působností

 

Hlavní město Praha Královehradecký kraj
Středočeský kraj Pardubický kraj
Jihočeský kraj kraj Vysočina
Plzeňský kraj Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj Olomoucký kraj
Ústecký kraj Zlínský kraj
Liberecký kraj Moravskoslezský kraj

 

 
Mapa měření objemové aktivity radonu v bytech - Klikněte pro zvětšení
Mapa měření objemové aktivity radonu v bytech
Původ dat

Mapy jsou zpracovány na základě dlouholetých výsledků měření objemové aktivity radonu (OAR) v bytech České republiky (za období 1990-2010). Veškerá měření objemové aktivity radonu v bytech (podklady pro mapy) byla získána metodami integrální stopové dozimetrie (roční interval měření) s využitím pasivních detektorů s fólií Kodak LR-115. Do roku 2002 probíhalo měření tzv. detektory ve volném prostoru (fólie uchycena v umělohmotném rámečku v místnosti), stanovovanou veličinou byla ekvivalentní objemová aktivita radonu (EOAR). Po změně legislativy od roku 2002 je jako stanovené měřidlo používán stopový detektor Kodak LR-115 v difusní komůrce, (tzv. detektor RAMARN) a stanovovanou veličinou je objemová aktivita radonu (OAR). Výsledky jsou udávány v Bq/m3, při přechodu na novou metodiku v roce 2002 byl pro přepočet mezi EOAR a OAR zvolen usanční faktor roven 2 .

 

Statistické zpracování dat

Pro každou obec podle číselníku obcí ČR spravovaného Českým statistickým úřadem na základě výsledků „Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001“ byl stanoven podíl počtu změřených bytů a trvale obývaných bytů v obci (mapa Proměřenost bytového fondu).

Pro každou obec, ve které bylo provedeno měření alespoň ve 3 bytech, byly vypočteny následující statistické ukazatele:

  • geometrický průměr (mapa Geometrický průměr objemové aktivity radonu v bytech),
  • procentuální podíl objektů s průměrnou hodnotou přesahující 300 Bq/m3 (stávající směrná hodnota dle § 97, odst. 1 vyhlášky SÚJB č. 172/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, ve znění pozdějších předpisů) (mapa Podíl bytů s průměrnou objemovou aktivitou radonu vyšší než 300 Bq/m3),
  • procentuální podíl bytů s průměrnou hodnotou přesahující 1000 Bq/m3 (hodnota, při jejímž překročení je majiteli objektu poskytována státní dotace na provedení protiradonových opatření dle § 5 odst. a) vyhlášky SÚJB č. 462/2005 Sb.) (mapa Podíl bytů s průměrnou objemovou aktivitou radonu vyšší než 1000 Bq/m3).
Geologická prognózní mapa České republiky

Česká geologická služba sestavila geologickou prognózní mapu radonového indexu, rozdělující území republiky z hlediska nebezpečí výskytu radonu na oblasti s nízkým, přechodným, středním a vysokým radonovým indexem.

Na prognózní mapě jsou odlišeny oblasti podle rizika pronikání radonu do budov - na území s vysokým radonovým indexem je častější výskyt domů s vyššími koncentracemi, naopak na území s nízkým radonovým indexem je nadměrně zatížených domů málo.

 

Mapu zpracovala Česká geologická služba (autoři I. Barnet, J. Mikšová, J. Procházka)

sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr