Protiradonová prevence

Radon je na úrovni přírodního pozadí trvalou složkou životního prostředí, kterou nelze regulovat. Při nesprávně navržených nebo provedených kontaktních konstrukcích může však pronikat ve zvýšeném množství do vnitřního ovzduší staveb a způsobovat vnitřní ozáření plicní tkáně. 

DOPORUČENÝ POSTUP PROTIRADONOVÉ PREVENCE

1) Zajistit stanovení radonového indexu stavebního pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu.

Stanovení provádějí firmy s povolením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,.

2) O výsledcích stanovení radonového indexu pozemku informovat projektanta stavby.

Pokud má být stavba umístě na na pozemku se středním nebo vysokým radonovým indexem, musí být preventivně chráněna proti pronikání radonu. V takovém případěje třeba požadovat, aby projektant navrhl preventivní protiradonová opatření v souladu s ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží.

3) Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí musí být součástí:

  • dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby,
  • projektové dokumentace pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení.

Tato dokumentace je vybranou činností ve výstavbě a musí být vypracována fyzickou osobou, která získala oprávnění k této činnosti dle autorizačního zákona. Stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby, a to i s ohledem na ochranu stavby proti pronikání radonu z podloží.

4) Ve smlouvě s dodavatelem ošetřit, aby stavba byla provedena dle projektové dokumentace s dostatečnou ochranou proti radonu a po dokončení splňovala stanovené požadavky

- objemová aktivita radonu nižší než 300 Bq/m3 a příkon fotonového dávkového ekvivalentu nižší než 1 μSv/h.

5) Kontrolou dodavatele stavby zajistit, aby navržená opatření byla realizována v souladu s projektovou dokumentací a vpožadované kvalitě. 

6) Zajistit nezávislou kontrolu kvality provedení stavby po jejím dokončení

- nejlépe krátkodobým týdenním měřením objemové aktivity radonu firmou s příslušným povolením – viz bod 1). 

Zpracoval Státní úřad pro jadernou bezpečnost ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, 2008

sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr