Metrologie radonu

Autorizované metrologické středisko K 113 SÚJCHBO, v. v. i. (dále jen AMS) pro měřidla objemové aktivity radonu a ekvivalentní objemové aktivity ve vzduchu provádí kalibrace měřících přístrojů, jejich ověřování a testování prototypů nově vyvíjených měřidel. Středisko je autorizováno Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a prováděná činnost je akreditována Českým institutem pro akreditaci.

Kontinuální přístroje pro stanovení OAR a EOAR

Ověření kontinuálních přístrojů je možno provést po předchozí domluvě s pracovníky AMS. Doba expozice přístrojů je cca 8 hodin. Měřidlo je uvedeno do chodu pracovníkem AMS nebo zákazníkem a to buď v testovací místnosti nebo v radonové komoře (při objemové aktivitě radonu v rozmezí 1 až 20 kBq·m-3). Při ověřování v testovací místnosti je prováděno kontinuální měření objemové aktivity radonu pomocí přístrojů ATMOS 12 DPX popř. Alphaguard PQ2000. Při kalibraci v radonové komoře jsou během expozice přístroje odebrány minimálně dva vzorky vzdušniny k určení objemové aktivity radonu.

Přístroje na stanovení OAR v půdním vzduchu

Termín ověřování je stanoven zpravidla na poslední úterý v měsíci, kromě prosince. Zájemce o ověření předem kontaktuje pracovníky AMS a na požadovaný termín se objedná. Počet ověřovaných měřidel v jednom termínu je omezený.

Měřidla jsou obsluhována výhradně osobou pověřenou žadatelem - zákazníkem.

Přístroje pro stanovení OAR v půdním vzduchu se ověřují na 4 úrovních objemové aktivity radonu. Zákazník může z každé úrovně OAR odebrat maximálně 4 vzorky vzdušniny.

Rozsah OAR v testovaných vzorcích vzdušniny:

1)  2 -   5 kBq·m-3

2) 50 -  70 kBq·m-3

3) 90 - 120 kBq·m-3

4) 25 -  45 kBq·m-3

Vzorky pro jednotlivé rozsahy jsou připraveny nejméně den předem. Po dokončení přípravy vzorkovnic (asi po čtyřech hodinách) jsou stanoveny referenční hodnoty OAR. Vzorky jsou žadateli - zákazníkovi předány v den ověřování jím požadovaným způsobem (např. pomocí zákazníkem dodaných odběrových zařízení Janette), který je totožný se způsobem běžného užívání ověřovaného měřidla.

Integrální přístroje pro stanovení OAR a EOAR

1)   Ověřování systému RM-1

Ověřování probíhá zpravidla poslední pondělí v měsíci, kromě prosince. Zájemce o ověření předem kontaktuje pracovníky AMS a na daný termín se objedná.

Měřidla jsou obsluhována osobou pověřenou žadatelem - zákazníkem nebo pracovníkem AMS (umístění elektretů do difuzních komůrek a následně do radonové komory).

Existují následující možnosti vyhodnocení (s klesající preferencí):

  • zákazník si zjistí parametry před a po expozici přímo na místě (před a po expozici v radonové komoře);
  • zákazník předá (pošle poštou) jak elektrety, tak čtecí zařízení (reader); parametry jsou zjištěny pracovníkem AMS na místě expozice;
  • zákazník předá (pošle poštou) elektrety, u nichž bylo zjištěno počáteční napětí; elektrety jsou pak předány (zaslány poštou) zpět a je zjištěno konečné napětí.

Je možno předat pouze elektrety bez difúzních komůrek. Jedná se o nejméně tři elektrety při užívání jednoho typu difúzních komor (případně nejméně čtyři elektrety při užívání dvou typů difúzních komůrek).

Expozice je prováděna v radonové komoře při objemových aktivitách 2-6 kBq·m-3, a to v manipulačním nástavci komory. Filtry difúzních komůrek musí být volně přístupné (nezakryté). Délka expozice je přibližně 24 hodin.

Odběry vzorků pro standardizaci OAR jsou prováděny v době 0 – 3 h po zahájení expozice a 0 – 4 h před skončením expozice (případně v dalších časech).

2)   Ověřování systémů SSNTD (stopové detektory pro stanovení integrální hodnoty OAR nebo EOAR)

Ověření systému je možno provést pouze po předchozí domluvě s pracovníky AMS.

Systém ověřování je založen na statistických požadavcích. Uživatel systému měřidel dodá nejméně tři měřidla pro každý rozsah z běžně užívané série (osazené detektory se šarží detekční folie, která bude chemicky zpracována a hodnocena spolu s běžně užitými měřidly za měsíc po dodání měřidel k ověření).  Měřidla jsou umístěna na dobu nejméně 5 h do radonové komory (do manipulační schránky) tak, aby nebyly blokovány filtrační otvory měřidel.

Alespoň dvakrát je provedeno měření okamžité OAR (nejvhodněji do 1 h po počátku expozice a nejdéle 1 h před koncem expozice). Výsledky měření se nesmí lišit o více než 5% od křivky dané radioaktivní přeměnou radonu.

Počet expozic (provázených uvedeným postupem) je nejméně tři pro následující časové integrály OAR:  

  • kolem 2 MBq·h·m-3
  • kolem 4 MBq·h·m-3
  • kolem 8 MBq·h·m-3
  • Další sada detektorů není ozářena pro stanovení pozadí.

Osobní dosimetrie EOAR

Uživatel osobních dozimetrů dodá pouze 10 % (maximálně 6 ks) měřidel z běžně užívané série osazených detektorů se šarží detekční folie, která bude chemicky zpracována a hodnocena spolu s běžně užitými měřidly do měsíce po konci expozice. Rovněž uživatel dodá zařízení, kterým je zjišťována objemová rychlost odběru. Dále pak dodá nabíjecí zařízení k zajištění dostatečného napětí měřidel (s výjimkou měřidel pracujících při napájení z elektrické sítě).

Měřidla jsou exponována po dobu nejméně 3 h (u osobních dozimetrů nejvýše 9 h) v radonové komoře nebo testovací místnosti tak, aby nebyly blokovány vstupní otvory měřidla. 

Během expozice je provedeno měření okamžité hodnoty EOAR. Nejvhodnější je provést jedno měření na počátku expozice a druhé před koncem expozice.

Před a po expozici je provedena kontrola dodržení hodnoty předepsaného průtoku pomocí prostředků uživatele a metodou jím používanou. V případě environmentální varianty ALGADE je zjištěn celkový objem vzorku.

Srovnávací měření přístrojů pro stanovení PPDE

V roce 2018 vznikla v rámci činnosti SÚJCHBO, v.v.i. testovací místnost pro provádění srovnávacích měření přístrojů pro stanovení PPDE při měření ve stavbách nebo na pracovištích.  Účelem této místnosti je vytvořit prostředí maximálně simulující reálné měřicí podmínky. V rámci testovací místnosti je možno stanovit různé měřící body s hodnotami PPDE v definovaných měřících intervalech:

  • do 100 nSv·h-1,
  • od 100 nSv·h-1 do 1 µSv·h-1,
  • nad 1 µSv·h-1.

Porovnávací měření je možno absolvovat současně s účastí na některém z výše uvedených měřeních popsaných výše. Součástí absolvování srovnávacího měření přístrojů pro stanovení PPDE je také vyplnění elektronického formuláře, který mimo jiné obsahuje informace o typu a označení Vašeho přístroje, měřícím rozsahu přístroje, ověřované veličině přístroje. Při účasti na tomto srovnávacím měření je dobré mít sebou manuály a návodu k používání Vašeho přístroje. 

Kontakty:

Ing. Josef Vošahlík     vosahlik@sujchbo.cz

Ing. Eliška Fialová      fialovaeliska@sujchbo.cz

 

 

sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr