Koupě/prodej/pronájem

Radon je přírodní radioaktivní plyn, který je na úrovni přírodního pozadí trvalou složkou životního prostředí, kterou nelze regulovat. Při nedostatečné izolaci objektu může však v důsledku teplotního a tlakového rozdílu pronikat ve zvýšeném množství do vnitřního ovzduší staveb a způsobit vnitřní ozáření plicní tkáně. V zájmu každého vlastníka a uživatele stavby je tedy znát a případně aktivně ovlivňovat koncentraci radonu v obytném prostoru. Kromě toho může být uživatel stavby vystaven zevnímu záření gama, které pochází především z použitého stavebního materiálu.

Koncentrace radonu v ovzduší stavby a příkon fotonového dávkového ekvivalentu záření gama by proto měly být důležité informace při rozhodování o koupi, prodeji či pronájmu nemovitosti.

Přírodní ozáření je v České republice regulováno a to atomovým zákonem a vyhláškou o radiační ochraně. Podrobné informace o směrných hodnotách nalezne v kapitole Legislativa.

Podle § 21 vyhlášky č. 3/2008 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se uvádí, že v případě výskytu radonu se cena stavby se stavebním povolením vydaným do 28. února 1991 po odečtení opotřebení snižuje o 7 %.

 

Doporučený postup při koupi nemovitosti

Při koupi nemovitosti je vhodné si zjistit, jaké je radonové riziko na vybraném území. Tuto informaci podají na příslušném stavebním úřadu nebo je možné ji najít v geologických mapách radonového indexu podloží, které jsou přístupné na webových stránkách České geologické služby.

Pokud se vybraná nemovitost nachází v oblasti se středním nebo vysokým radonovým indexem geologického podloží, je třeba věnovat možnému přírodnímu ozáření ve vybrané stavbě zvýšenou pozornost.

Kupující by měl požadovat od prodávajícího informaci, zda bylo ve stavbě provedeno měření přírodního ozáření, případně zda byla ve stavbě provedena ozdravná protiradonová opatření, a požádat o předložení protokolu o měření. Pokud nebylo měření provedeno, je namístě požádat o zajištění měření objemové aktivity radonu viz kapitola měření radonu.

Výsledky měření by měly odpovídat aktuálnímu stavu budovy, optimálně by neměly být starší než 3 roky. Pokud bylo týdenní měření provedeno v neobývané stavbě, bude hodnota objemové aktivity radonu při standardních podmínkách užívání pravděpodobně nižší, protože v obývané stavbě je koncentrace radonu v ovzduší významně ovlivněna kromě kvality stavby i chováním uživatelů (např. větrací a topný režim, vnitřní uspořádání). Hodnota záření gama (příkon fotonového dávkového ekvivalentu) naopak nezávisí na podmínkách užívání a ani s časem se nemění.

Při prohlídce budovy je třeba věnovat zvýšenou pozornost stavu podlah a izolací, propojení obytného podlaží s podzemními prostory, utěsnění potrubních prostupů do sklepa.

Pokud stavba prošla rekonstrukcí, neznamená to, že bylo vyřešeno i přírodní ozáření. Utěsnění a snížení ventilace, např. zateplením nebo výměnou oken, pokud není současně omezen přísun radonu z podloží, může vést k nárůstu koncentrace radonu v ovzduší stavby.

Pokud výsledky měření nepřekračují směrné hodnoty, uvedené v kapitole Legislativa, stavba nevyžaduje opatření ke snížení přírodního ozáření. Úroveň ozáření je však třeba vzít v úvahu při její případné rekonstrukci.

Překročení směrných hodnot obecně nebrání užívání stavby pro bydlení, indikuje však stav, kdy existuje zvýšené riziko poškození zdraví.

Překročení směrné hodnoty objemové aktivity radonu ukazuje na netěsnost kontaktních konstrukcí a prostupů. Zamezit přístupu radonu do objektu lze samozřejmě i dodatečně s využitím dostupných opatření a technologií.

Překročení směrné hodnoty příkonu fotonového dávkového ekvivalentu („záření gama“) znamená, že při výstavě byl použit materiál s vysokým obsahem přírodních radionuklidů, který může být současně i zdrojem radonu. Snížení zevního ozáření gama ve stavbě je problematické a případná opatření vždy negativně ovlivní komfort užívání stavby.

Zvýšená úroveň přírodního ozáření je faktorem, který je vhodné vzít v úvahu jak při výběru, tak při oceňování nemovitosti.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost považuje v objektech určených pro bydlení za nepřijatelnou koncentraci radonu převyšující 1000 Bq/m3 a doporučuje její snížení pomocí technologických opatření podle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží.

Pro objekty určené k trvalému bydlení, ke kterým bylo vydáno stavební povolení do 28. 2. 1991, je možné požádat na taková opatření o poskytnutí státní dotace z prostředků na Radonový program ČR.

Dobré si zapamatovat

Při koupi domu požadujte od prodávajícího protokol s výsledky měření koncentrace radonu, pokud takové měření bylo v objektu provedeno.

Pokud prodávající protokol nepředloží, požadujte provedení měření objemové aktivity radonu v interiéru domu. Pro tyto účely je možné z časových důvodů využít týdenní měření.

Přítomnost radonu v objektu není důvodem k zamítnutí koupě, protože radon lze z domu účinně odstranit pomocí protiradonových opatření. Je ale nutné počítat s tím, že náklady na protiradonová opatření mohou navýšit výsledné náklady na pořízení objektu.

Proč věnovat pozornost radonu při koupi bytu či domu Vám prozradí i krátké informační video.

Pronájem domu nebo bytu

Proč věnovat pozornost radonu při pronájmu bytu či domu Vám prozradí i krátké informační video.

sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr