Ve stavbách

 

Díky složení zemské kůry se u nás najde řada míst, kde je v podloží přítomná vysoká koncentrace radonu, takže se zvyšuje pravděpodobnost postavení objektu s vysokou koncentrací radonu v místnostech.

Objekty s vysokou objemovou aktivitou však byly nalezeny na všech typech horninového podloží. Stačí, aby objekt nebyl dostatečně izolován od podloží (starší objekty) nebo byl nedostatečně větrán (nové nebo rekonstruované objekty s plastovými okny), a koncentrace radonu v místnostech se násobně zvyšuje. Rizikovým faktorem je také podlahové topení
a některé nové technologie zateplení.

Z hlediska délky a účelu lze měření radonu ve stávajících budovách rozdělit na dvě skupiny:

1) Bezplatné informativní měření radonu v rámci Radonového programu ČR

Měření v rámci Radonového programu za účelem vyhledání staveb se zvýšeným rizikem přírodního ozáření je dostupné všem občanům ČR, kteří chtějí zjistit, zda v jejich bytě není zvýšená koncentrace radonu. Pravidla a priority při poskytování detektorů jsou popsány v Metodice rozmisťování stopových detektorů radonu v rámci Radonového programu ČR.

Zvláštní důraz je kladen na zařízení určená pro pobyt dětí a proto z iniciativy SÚJB a hlavních participantů radonového programu probíhá další kolo měření orientované na školy a školky.


Zvlášť důležité je neopomenout proměření objektu na přítomnost radonu tam, kde došlo
k rekonstrukci spojené se zateplením a výměnou oken, případně se taková rekonstrukce plánuje.


Měření objemové aktivity radonu, se provádí pomocí 2 integrálních dozimetrů radonu umístěných v objektu po dobu (nejméně) 2 měsíců v topném období. Jedná se o pasivní zařízení v plastových krabičkách. Detektory nezáří, nevyžadují přívod elektrické energie
a předávají se poštou nebo osobně.

Jak se provádí dlouhodobé měření radonu, se můžete podívat na tomto krátkém videu.

2) Měření radonu na komerční bázi podle metodik vydaných SÚJB

Měření pro účely stavebního řízení, navrhování a hodnocení účinnosti ozdravných protiradonových opatření ve stavbách nebo z důvodu individuálního zájmu jsou oprávněny provádět subjekty s povolením SÚJB pro uvedená měření.

Obsah radonu v budovách zpravidla významně kolísá během dne a noci i během sezónních období (např. topná sezóna). Zhodnocení obsahu radonu v budově je tím ztíženo, a proto metodika Státního úřadu pro jadernou bezpečnost uvádí dobu měření trvající 1 týden
za minimální. Nejběžnějším typem používaných přístrojů je kontinuální monitor radonu
a dozimetr radonu typu Elektret. Výsledkem měření je průměrná objemová aktivita radonu (OAR). Naměřenou hodnotu OAR lze charakterizovat jako informativní a orientační.

Následující krátké video vám ukáže postup při provádění krátkodobého měření.

Podmínky měření

V případě týdenního měření z důvodu zamezení podhodnocení výsledků doporučujeme omezit větrání na minimum. V případě dvouměsíčního a ročního měření není úprava uživatelského režimu nutná.

Detailně jsou podmínky pro měření a vyhodnocení popsány v metodice SÚJB „Měření
a hodnocení ozáření z přírodních zdrojů ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi.“

sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr