Ve stavbách

 

Díky složení zemské kůry se u nás najde řada míst, kde je v podloží přítomná vysoká koncentrace radonu, takže se zvyšuje pravděpodobnost postavení objektu s vysokou koncentrací radonu v místnostech.

Objekty s vysokou objemovou aktivitou však byly nalezeny na všech typech horninového podloží. Stačí, aby objekt nebyl dostatečně izolován od podloží (starší objekty) nebo byl nedostatečně větrán (nové nebo rekonstruované objekty s plastovými okny), a koncentrace radonu v místnostech se násobně zvyšuje. Rizikovým faktorem je také podlahové topení
a některé nové technologie zateplení.

Z hlediska délky a účelu lze měření radonu ve stávajících budovách rozdělit na dvě skupiny:

1) Dlouhodobé bezplatné informativní měření radonu v rámci Radonového programu ČR

Objednávejte zde

2 - 12 měsíců

Měření v rámci Radonového programu za účelem vyhledání staveb se zvýšeným rizikem přírodního ozáření je dostupné všem občanům ČR, kteří chtějí zjistit, zda v jejich bytě není zvýšená koncentrace radonu. Pravidla a priority při poskytování detektorů jsou popsány v Metodice rozmisťování stopových detektorů radonu v rámci Radonového programu ČR.

Zvláštní důraz je kladen na zařízení určená pro pobyt dětí a proto z iniciativy SÚJB a hlavních participantů radonového programu probíhá další kolo měření orientované na školy a školky.


Zvlášť důležité je neopomenout proměření objektu na přítomnost radonu tam, kde došlo
k rekonstrukci spojené se zateplením a výměnou oken, případně se taková rekonstrukce plánuje.


Měření objemové aktivity radonu, se provádí pomocí 2 integrálních dozimetrů radonu umístěných v objektu po dobu (nejméně) 2 měsíců v topném období. Jedná se o pasivní zařízení v plastových krabičkách. Detektory nezáří, nevyžadují přívod elektrické energie
a předávají se poštou nebo osobně.

Jak se provádí dlouhodobé měření radonu, se můžete podívat na tomto krátkém videu.

2) Krátkodobé měření radonu na komerční bázi podle metodik vydaných SÚJB

Minimálně 7 dní

Měření pro účely stavebního řízení, navrhování a hodnocení účinnosti ozdravných protiradonových opatření ve stavbách nebo z důvodu individuálního zájmu jsou oprávněny provádět subjekty s povolením SÚJB pro uvedená měření.

Obsah radonu v budovách zpravidla významně kolísá během dne a noci i během sezónních období (např. topná sezóna). Zhodnocení obsahu radonu v budově je tím ztíženo, a proto metodika Státního úřadu pro jadernou bezpečnost uvádí dobu měření trvající 1 týden
za minimální. Nejběžnějším typem používaných přístrojů je kontinuální monitor radonu
a dozimetr radonu typu Elektret. Výsledkem měření je průměrná objemová aktivita radonu (OAR). Naměřenou hodnotu OAR lze charakterizovat jako informativní a orientační.

Následující krátké video vám ukáže postup při provádění krátkodobého měření.

Podmínky měření

V případě týdenního měření z důvodu zamezení podhodnocení výsledků doporučujeme omezit větrání na minimum. V případě dvouměsíčního a ročního měření není úprava uživatelského režimu nutná.

Detailně jsou podmínky pro měření a vyhodnocení popsány v metodice SÚJB „Měření
a hodnocení ozáření z přírodních zdrojů ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi.“

sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr