Doporučení SÚJB při koupi a prodeji domů

Státní úřad pro jadernou bezpečnost v poslední době zaznamenal několik soudních sporů, které se týkaly prodeje a koupě rodinných domů typu START. Soudní spory probíhaly na základě podaných žalob ze strany kupujících, kteří se domáhali snížení kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy. Hlavním argumentem žalob byla kupujícími uváděná skrytá vada - hodnota objemové aktivity radonu (dále jen „OAR“) a dávkového příkonu záření gama, o které nebyli kupující informováni, jak vyplývá z rozsudků.

Domy typu „START“ byly postaveny ze škvárových tvárnic nebo škvárobetonových panelů obsahujících vyšší množství přírodních radionuklidů, které mohou být zdrojem zvýšené koncentrace OAR a zvýšeného dávkového příkonu záření gama v interiéru domu.

Soudy v těchto žalobách vyhověly žalobcům a vydaly rozsudky, ve kterých uznaly oprávněnost podaných žalob a označily přítomnost OAR a dávkového příkonu záření gama v domech za skrytou vadu, a to na základě měření a posudků soudního znalce. Státní úřad pro jadernou bezpečnost není zcela ztotožněn s některými částmi zdůvodnění těchto soudních rozsudků, protože užívání předmětných domů nebylo v souvislosti s OAR a dávkovým příkonem záření gama v rozporu s atomovým zákonem a vyhláškou o radiační ochraně. Prodávající měli navíc k dispozici výsledky měření a stanovisko hygienické stanice z 90. let, že dům je zdravotně nezávadný a lze v něm nadále bydlet.     

Státní úřad pro jadernou bezpečnost proto naléhavě doporučuje prodávající straně, na základě těchto zkušeností, zohlednit v kupních smlouvách problematiku radonu a dávkového příkonu záření gama, a to nejen u domů typu „START“.

Prodávající by měl vždy seznámit kupujícího s výsledky měření OAR, dávkového příkonu záření gama (jsou-li známy) a charakteristikou domu s ohledem na typ stavebního materiálu, a to prokazatelně, aby po realizaci prodeje nebylo poukazování na skrytou vadu u nemovitosti možné.

Kupující strana by se ve vlastním zájmu měla zajímat a informovat o hodnotách OAR a dávkového příkonu záření gama v nabízené nemovitosti. Na základě výsledků měření se tak může rozhodnout, jaké hodnoty OAR a dávkového příkonu záření gama jsou pro ni s ohledem na pravděpodobnost negativních zdravotních účinků přijatelné.

Situace je komplikovaná tím, že pro účely regulace ozáření z radonu v domech nejsou stanoveny žádné limitní hodnoty, legislativa stanoví tzv. referenční úrovně (pro OAR je referenční hodnota 300 Bq/m3, pro dávkový příkon gama záření 1 mikroSv/h) a jejich význam a použití v praxi nemusí být zejména laické veřejnosti vždy zcela jasné. Lze však zjednodušeně konstatovat, že pokud jsou legislativou stanovené hodnoty dodrženy, je úroveň ozáření společensky přijatelná a bezpečná.

Pokud jsou pak stanovené hodnoty překročeny, neznamená to, že jsou bezprostředně ohroženy životy a zdraví osob žijících v takovém domě, ale mělo by být snahou vlastníka takového domu snížit koncentraci radonu pomocí dostupných a finančně přijatelných opatření pod referenční úroveň nebo se k ní co nejvíce přiblížit. Toto úsilí by mělo být tím větší, čím větší je převýšení referenční úrovně. Současná hodnota, kdy je požadováno opatření ke snížení ozáření provést v každém případě, je novou atomovou legislativou stanovena na úrovni 3000 Bq/m3.

Nicméně i v případě, že nejsou stanovené referenční úrovně pro budovy s obytnou nebo pobytovou místností překročeny, je vhodné přemýšlet o možných a finančně přijatelných opatřeních, která by velikost ozáření dále snížila.

Tento přístup je základním principem radiační ochrany – princip optimalizace - bohužel, často je neodbornou (někdy však i odbornou) veřejností nesprávně pochopen a mylně interpretován.

 

V případě potřeby lze danou problematiku konzultovat přímo s inspektory radiační ochrany Oddělení radonového programu SÚJB:

Mgr. Marcela Berčíková,
vedoucí oddělení
tel.: 417 662 720, 221 624 243,
mail: marcela.bercikova@sujb.cz

Ing. Jaroslav Slovák,
tel.: 221 624 752, 226 514 752,
mail: jaroslav.slovak@sujb.cz

Seznam firem, které mají povolení SÚJB k příslušným měřením je zveřejněn na internetových stránkách SÚJB v sekci radiační ochrana.