Protiradonová prevence při změně dokončené stavby

Změna dokončené stavby je podle § 2 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stavbou, na kterou se vztahují všechny požadavky uvedeného zákona, včetně požadavku na ochranu proti radonu. Vztahují se na ni také požadavky § 6 odst. 4 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, ve znění pozdějších předpisů (atomový zákon), na protiradonovu prevenci. 

Změnou dokončené stavby je nástavba, přístavba nebo stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorys i výškové ohraničení stavby, včetně zateplení pláště budovy (zákon č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 5).


Ve stávající stavbě může vést její utěsnění a snížení ventilace, např. zateplením nebo výměnou oken, pokud není současně omezen přísun radonu, k nárůstu koncentrace radonu. Toto riziko je vysoké zejména ve stavbách se zvýšenou koncentrací radonu ve vnitřním ovzduší. 

Veškeré stavební úpravy, které se týkají způsobu izolace a ventilace stavby, je proto třeba navrhovat s ohledem na úroveň přírodního ozáření ve stavbě. Důvodem je, aby po stavebních úpraváchnedošlo ke zvýšení koncentrace radonu ve stavbě v důsledku např. narušení bariér proti pronikání radonu nebo omezení ventilace. Snahou stavebníka v rámci své odpovědnosti za vlastní životnípodmínky by mělo být snížení koncentrace radonu na rozumně dosažitelnou úroveň, optimálně pod směrnou hodnotu stanovenou pro projektované a stavěné budovy 200 Bq/m3. Pro stávajícístavby se akceptuje směrná hodnota 400 Bq/m3. 

Doporučený postup protiradonové prevence

 1. Podle § 6 odst. 4 atomového zákona je každý, kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi nebo žádá o stavební povolení takové stavby, povinen zajistit stanovení radonového indexu stavebního pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu.
  Pokud je změnou stavby nástavba, doporučuje se, aby při návrhu úprav byla zohledněna objemová aktivita radonu změřená v ovzduší stávající stavby. Stanovení radonového indexu stavebního pozemku je třeba zajistit v případě, že dojde k narušení kontaktních konstrukcí stávající stavby nebo se jedná o přístavbu, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje.

  Stanovení radonového indexu stavebního pozemku a měření radonu ve stavbě provádějí firmy s povolením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, jejich seznam je uveden na adrese www.sujb.cz,v oddíle Radiační ochrana - Subjekty spovolením k vybraným činnostem - měření a hodnocení ozáření z přírodních radionuklidů, typ povolení A nebo B nebo ho můžete otevřít zde.  

 2. O výsledcích stanovení radonového indexu pozemku a měření objemové aktivity radonu ve stávající stavbě je třeba informovat projektanta stavby.
  Pokud má být stavba umístěna na pozemku se středním nebo vysokým radonovým indexem, musí být preventivně chráněna proti pronikání radonu. V takovém případě je třeba požadovat, aby projektant navrhl preventivní protiradonová opatření v souladu s ČSN 73 0601 „Ochrana staveb proti radonu z podloží“.
  Pokud je v interiéru stávající stavby zjištěna objemová aktivita radonu převyšující směrnou hodnotu 400 Bq/m3, projeví se to nepochybně i v nových částech, které budou se stávající stavbou komunikovat. Je proto třeba zvážit v rámci rekonstrukce provedení dodatečných protiradonových opatření ve stávající stavbě nebo alespoň navrhnout změnu stavby tak, aby se zjištěný stav po jejím dokončení nezhoršil.

 3. Pokud je stavba realizována dodavatelsky, je vhodné ve smlouvě ošetřit, aby byla provedena v souladu s projektovou dokumentací sdostatečnou ochranou proti radonu a po dokončení splňovala požadavky uvedené v § 95 vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. Tedy alespoň aby objemová aktivita radonu ve stavbě byla za podmínek běžného užívání nižší než 400 Bq/m3 a optimálně nižší než 200 Bq/m3. Nepřekročení směrných hodnot příkonu fotonového dávkového ekvivalentu je garantováno splněním požadavků uvedené vyhlášky na obsah přírodních radionuklidů ve stavebnímmateriálu.

 4. Kontrolou dodavatele stavby je třeba zajistit, aby navržená opatření byla realizována v souladu s projektovou dokumentací a v požadované kvalitě. Pokud je stavba prováděna svépomocí, je třeba vycházet z ověřených informací a doporučení a dbát na správné provedení stavebních prací i výběr stavebních materiálů.

 5. Státní úřad pro jadernou bezpečnost považuje za dobrou praxi, aby tam, kde byla realizována protiradonová opatření, byla provedena kontrola kvality provedení stavby. Takovou kontrolupožaduje i ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. Orientační kontrolu je možné provést krátkodobým týdenním měřením za podmínek, které zabrání podhodnocení úrovně ozářeníve stavbě. Měření slouží jak pro zhodnocení kvality provedení stavby z hlediska protiradonové prevence, tedy zhodnocení kvality práce projektanta a realizátora protiradonových preventivních opatření, tak pro informaci uživateli stavby o kvalitě vnitřního ovzduší.
  Měření v budovách provádějí firmy s povolením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, odkaz na jejichseznam je uveden v odstavci 1), typ povolení B.

 6. Překročení směrných hodnot objemové aktivity radonu, zjištěné krátkodobým měřením, nebrání užívání stavby pro bydlení. Při standardních podmínkách užívání objektu bude hodnota objemové aktivity radonu pravděpodobně nižší. V obývané stavbě významně ovlivňuje objemovou aktivitu radonu v ovzduší kromě kvality stavby i chování uživatelů (např. větrací a topný režim, dispozice stavby). To vše je třeba vzít při hodnocení úrovně ozáření ve stavbě v úvahu. 

KONTAKTY PRO DALŠÍ INFORMACE

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

www.sujb.cz – RADON 

Ing. Eva Pravdová,

Regionální centrum Hradec Králové, Piletická 57, 500 03 Hradec Králové 3

tel. 495 211 471, 498 652 707, maile va.pravdova@sujb.cz

Ing. Jaroslav Slovák,

Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

tel. 221 624 752, mail jaroslav.slovak@sujb.cz

Mgr. Marcela Trbolová – Berčíková,

Regionální centrum Ústí nad Labem, Habrovice 52, 403 40 Ústí nad Labem,

tel. 472 714 297, 417 662 720, mail marcela.bercikova@sujb.cz

Ing. Markéta Kupfová, CSc.,

Regionální centrum Plzeň, Klatovská 200 f, 320 11 Plzeň

tel. 378 402 718, mail marketa.kupfova@sujb.cz

RNDr. Ivana Ženatá,

Regionální centrum Ostrava, Syllabova 21, 703 00 Ostrava

tel. 596 782 934, 555 302 723, mail ivana.zenata@sujb.cz

Hana Jurkovská, 

Regionální centrum Brno, tř. kpt. Jaroše 5, 602 00 Brno

tel. 515 902 781, 515 902 792, mail hana.jurkovska@sujb.cz

RNDr. Igor Kobzev,

Regionální centrum České Budějovice, Schneiderova 32, pošt.schr. 10, 370 07 České Budějovice,

tel. 386 105 223, 389 502 723, mail igor.kobzev@sujb.cz

sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr