Usnesení vlády

USNESENÍ

ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 4. května 2009 č. 594 

 

ke Zprávě o plnění úkolů Radonového programu České republikyv období let 2000 až 2008 a o Radonovém programu České republikyna léta 2010 až 2019 - Akčním plánu

 

Vláda

I. bere navědomí Zprávu o plnění úkolů Radonového programu České republiky v období let 2000 až 2008, uvedenou v části III.1 materiálu č.j.620/09; 

II. schvaluje Radonový program České republiky na léta 2010 až 2019 - Akční plán, uvedený v části III.2 materiálu č.j. 620/09 (dále jen „Akční plán“); 

III. ukládá

 1. místo předsedovi vlády a ministru životního prostředí, ministrům financí, pro místní rozvoj,průmyslu a obchodu, zemědělství, ministryni zdravotnictví a předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 

  1. zajišťovat od 1. ledna 2010 průběžné plnění úkolůAkčního plánu,
  2. vyčlenit každoročně v rozpočtové kapitole jimi řízených resortů finanční prostředky na plnění úkolů Akčního plánu,

 2. ministru financí zahrnout finanční prostředky na poskytování státní podpory formou účelové dotace na protiradonová ozdravná opatření do položky Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy v rozpočtové ka-pitole Všeobecná pokladní správa,
 3. předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost předložit vládě

  1. do 30. června 2010 závěrečnou zprávu o plnění Radonového programu České republiky v období let 2000 až 2009, 2
  2. do 30. června 2015 průběžnou zprávu o plnění Akčního plánu;

IV. pověřuje předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, aby koordinovala spolupráci zúčastněných resortů při plnění Akčního plánu; 

 

V. doporučuje hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy podílet se na plnění úkolů Akčního plánu a na jejich financování. 

 

Provedou:

místopředseda vlády a
ministr životního prostředí,
ministři financí,
pro místní rozvoj,
průmyslu a obchodu,
zemědělství,
ministryně zdravotnictví,
předsedkyně Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost

Na vědomí:

hejtmani,
primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády

Ing. Mirek Topolánek, v. r. 

 

 

sujb
suro
sujchbo
sujb
mpmrcr
mzpcr
mzcr
mzemcr
mfcr